No Title

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2010
ปรับปรุง 13/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 206,980
Page Views 240,027
 
« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำการสร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพและเป็นเลิศในการป้องกันและควบคุมโรค
อุบัติใหม่และระบาดซ้ำในคน”

พันธกิจ

     1.พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษา พยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
     2.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม
     3เร่งรัดการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     4.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
     5.พัฒนาระบบบริหาร จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

       1.ประชาชน ในเขตรับผิดชอบและผู้มาใช้บริการมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
       2.ภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่และภาคประชาชน

   กลยุทธ์

   กลยุทธ์หลัก (SO)
       1.สร้างสรรค์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
       2.พัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ
   กลยุทธ์ขยายงาน (ST)
       3.บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ำในคน
   กลยุทธ์การพัฒนา (WO)
       4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ
   กลยุทธ์ปรับปรุงองค์การ (WT)
       5. ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานและแสวงหาความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมในการลดปัจจัยเสี่ยงและภัยสุขภาพ

   jhcis
   เว็บบอร์ด
   blog
   download
   สายด่วนเลิกบุหรี่
   ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
   กบข
   สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ

   หมออนามัย
   กระทรวงสาธารณสุข
   ไทยตำบลดอทคอม
   สสส
    
     
   view